KPMG-revision av vår mognadsgrad ger nuläge och rekommendationer

Inom landskapsregeringens projekt gällande IT-samordning har delprojektet Skapa förutsättningar haft som syfte att ge Åda möjlighet att öka sin kapacitet och förmåga att tillgodose offentlig sektors bas-it. Delprojektet, som inleddes hösten 2017 och startade våren 2018, går nu mot sitt slut och för att veta om projektet lyckats samt få en vägledning framåt har man nu under hösten 2020 genomfört en revision av Ådas mognadsnivå. Resultatet av revisionen finns i Åda Ab Nuläge och rekommendationer som finns publicerad på landskapsregeringens hemsida: https://www.regeringen.ax/nyheter/kpmg-om-ada-ab-nulage-rekommendationer

I korthet har Åda uppnått den mognadsnivån som sattes som målsättning för projektet och har därmed minst en definierad mognadsnivå (nivå 3) inom de områden som hanterar vår bas-it, dvs service management, it-styrning och drift. Gällande planering och projektstyrning har vi en hanterad (nivå 4), vilket är med råge godkänt. Inom de områden som Åda uppnått en repeterbar mognadsnivå (nivå 2), dvs utveckling och informationssäkerhet ses det som rimligt att nivåerna kan höjas relativt enkelt med det arbete som pågår. Sammantaget visar granskningen att det strukturerade arbete som satts ner på att utveckla Ådas arbetsrutiner och processer har gett resultat. Vi kommer, utgående från de rekommendationer som KPMG givit, fortsätta det interna arbetet med att bibehålla och utveckla mognadsnivån för att möta behov och krav från våra kunder och omvärlden.