Projects - skylt på vägg

Projekt

Efterfrågan på nya IT-system och -lösningar är stor inom alla organisationer samtidigt som befintliga IT-system behöver underhållas och utvecklas. Åda Ab projektleder, koordinerar och upphandlar IT-lösningar utgående från behov och önskemål på initiativ av kunderna.

För att IT-system ska kunna vara ett stöd för verksamheten kan de behöva anpassas till verksamheternas specifika behov. Beställarna har en aktiv roll i projekten och i arbetet med att kravställa för att lösningarna ska vara optimala för verksamheten de ska serva. Ådas roll och insats i projekten varierar därför i åtagande och omfattning. Ådas styrelse fattar beslut om prioritering av mer omfattande projekt.

Till stöd för det gemensamma projektarbetet har Åda tagit fram en anpassad version av PPS-modellen som underlättar kvalificering, prioritering och genomförande. Modellen ger samtidigt beställare, projektägare, stygrupp och projektledare ett verktyg för kontroll och uppföljning.